• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • template powerpoint dòng thời gian
Thẻ:

template powerpoint dòng thời gian

 ( 3 bài viết )

Với mẫu sơ đồ dạng timeline bạn có thể sử dụng để minh họa: diễn biến sự việc, dòng thời gian, quy trình...